دریای عشق

تقدیم به کسانی که عاشق اند و معنی عشق را می فهمند

نشانه هاي عاشقي

نشانه هاي عاشقي           

وقتي سرشار از عشق شدي آن وقت عشق سرريز مي کند .و تو مي تواني آن را به ديگري ببخشي . اولين نشانه عاشقي نواي قلب توست . به نداي بي واژه قلبت گوش بسپار . واژه ها زاده ذهنند .تو هرگز با ذهنت عاشق نمي شوي . گستره عشق از ذهن فراتر رفته ؛ به بي کرانگي مي رسد . پس با قلبت عاشق شو و جهان را عاشقانه ببين.* 
     براي آنکه بداني عشقت حقيقي است يا نه ؛ بي هيچ کلامي و تنها در سکوت مقابل معشوق بنشين. آيا امواج رازآلود عشق را حس مي کني ؟ آيا گرماي عشق را لمس مي کني ؟ آيا حضور معشوق برايت نشاط آور است ؟ اگر پاسخت به اين سوال ها آري است ؛
پس تو عاشقي. وقتي از حضور عشق شاد مي شوي ؛ راز اين حس را کجا جستجو بايد !
*
   


از خود مپرس چرا عاشق شدم ؟ عشق دليل و برهان نمي شناسد .خود انگيخته است وقتي به دنبال دليلي براي عشق هستي ؛ اسير بازي هاي ذهني خود شده اي ، ذهن تو جايگاه عشق و اعتماد نيست. ذهن تو را به شک مي اندازد . در حالي که عشق با اعتماد همزاد است . و تو اعتماد را با قلبت تجربه مي کني نه با ذهنت . عشق ناگهان مي آيد و سرزده در قلب ها مي نشيند ؛ بيهوده مي پرسي چرا؟ *

   

   
عاشق شدن نيازي به تلاش ندارد . در عشق ماند کوشش مي طلبد . معشوق نيز بي تلاش و بي دليل پذيراي عشق تو خواهد بود . تو هرگز نمي تواني به زور عشق را به ديگري تحميل کني . عشق بي مانع از قلبي به قلب ديگر راه مي يابد .به قلبها راه مي يابد بي هيچ تلاشي و مي خواهد بماند به هرطريقي .*
 
سرچشمه عشق در روح توست و شعاع آن تا جسمت مي رسد . کشش جسمي نوعي از انرژي بي شکل عشق است . اگر عاشق شوي ؛ معشوق برايت جاذبه جسماني هم دارد .اما عشق همه تو را مي خواهد ؛ نه فقط جسمت را . *

عاشق سرشار از انرژي است و خستگي ناپذير .نيروي عشق وقتي در تو بيدار شود احساس مي کني قادري کوه را بر روي شانه هايت بگذاري .و آندم که عاشقي خستگي نمي شناسي و سرشار و هوشيار مي شوي با عشق . *

وقتي براي معشوق شرط گذاشتي يا از او متوقع شدي ؛ بدان که عشق تو دروغين است .عاشق تسليم است . مي بخشد و توقع بازگشت ندارد .همه شرطها از ذهن مي خيزند و تو با قلبت عاشق مي شوي و قلب هيچ شرطي براي عشق قايل نيست .تو که عاشقي بايد که ؛ اگرها را به خاک ذهن خود بسپاري و بي چون و چرا عاشق شوي .*

معشوق آينه است . تو عاشق کسي مي شوي که تو را در خود باز مي تاباند . تو هرچه هستي مطابق آن معشوقرا برمي گزيني .*

وقتي عاشق مي شوي همه ترس ها فرو مي ريزند و شجاعت به همراه اعتماد با عشق در تو متبلور مي شود .توموانع را بي واهمه کنار مي زني تا به معشوق برسي .با عاشق شدن تو ؛ ترس ها از عشق مي ترسند و مي گريزند . *

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم تیر ۱۳۸۴ساعت 19:9  توسط سپیده  |